Yhdistyksen säännöt


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen elokuvatuottajien keskusliitto - Centralförbundet för Finlands filmproducenter r.y. ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.

Liitto on Suomen Filmikamari ry:n jäsenyhdistys.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Liitto on suomalaisten elokuvatuottajien keskusjärjestö. Sen tarkoituksena on edistää elokuvatuottajien yhteisiä tavoitteita ja valvoa keskitetysti niiden etuja ammatillisissa, taloudellisissa ja lainsäädännöllisissä kysymyksissä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tekee esityksiä ja antaa toimialaansa liittyviä lausuntoja ja edustaa suomalaisia elokuvatuottajia muiden maiden vastaavissa yhteenliittymissä sekä tarvittaessa myös koti- ja ulkomaisissa elokuva-alan järjestöissä ja laitoksissa.

3 § JÄSENYYS
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä liiton toimialaa edustavan oikeuskelpoisen yhteisön. Liiton syyskokous voi hyväksyä kannattajajäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa.

4 § JÄSENMAKSUT
Liiton syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten jäsenmaksuperusteet ja jäsenmaksun suuruuden sekä kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen kannattajajäsenmaksun suuruuden.

5 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN
Jäsen, joka haluaa erota liitosta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisen ilmoituksen liittokokouksen pöytäkirjaan. Irtisanomisaika on kolme kuukautta siten, että jäsensuhde lakkaa kolmen (3) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen antamisesta.

6 § LIITON HALLITUS
Liiton asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Syyskokouksessa valittavaan liiton hallitukseen kuuluu 6 jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa ovat läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta hallituksen jäsentä.

7 § EDUSTUS LIITON KOKOUKSISSA
Liiton kokouksiin saa osallistua jokainen jäsenmaksunsa suorittanut jäsen. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

8 § LIITON KOKOUKSET
Liiton varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous.

Vuosikokous pidetään huhti–toukokuussa ja syyskokous marras–joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja sen määräämässä paikassa.

Ylimääräinen kokous on pidettävä milloin hallitus niin päättää tai joku jäsenyhdistys tai vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä pyytää ylimääräisen kokouksen koolle kutsumista (YhdL 20 §). Pyyntö on esitettävä hallitukselle kirjallisesti ja pyyntöön on kirjattava ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään hallituksen toiminta- ja tilikertomus sekä tilinpäätös;
2. tilintarkastajien lausunto;
3. tilinpäätöksen vahvistaminen;
4. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
5. hallituksen esittämät muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. tulo- ja menoarvion hyväksyminen seuraavalle kalenterivuodelle;
2. jäsenmaksuperusteiden ja jäsenmaksun suuruuden määrääminen sekä kannattajajäsenten hyväksyminen ja kannattajajäsenmaksun suuruuden määrääminen;
3. hallituksen jäsenten valitseminen;
4. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen;
5. hallituksen esittämät muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kutsu liiton kokouksiin on toimitettava jokaiselle jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu on lähetettävä vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan luettuna. Kutsussa on mainittava ne asiat, jotka hallitus jättää kokouksen käsiteltäväksi. Kokouksessa voidaan kuitenkin ottaa käsiteltäväksi muitakin asioita jos kokous niin päättää vähintään 2/3 enemmistöllä, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 24 § määräykset.

9 § TILIT
Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Liiton tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä ennen helmikuun viimeistä päivää tilintarkastajille, joiden tulee ennen maaliskuun 15. päivää antaa kirjallinen lausunto hallitukselle.

Liiton tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä ennen maaliskuun viimeistä päivää tilintarkastajille, joiden tulee ennen huhtikuun viimeistä päivää antaa kirjallinen lausunto hallitukselle.

10 § ÄÄNESTYKSET
Äänestykset ovat avoimet, ellei joku kokouksen äänivaltaisista osanottajista vaadi suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi suljetuissa äänestyksissä ja vaaleissa, joissa ratkaisu tapahtuu arvan vedolla.

11 § LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN
Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtajat yhdessä tai jompikumpi varapuheenjohtajista yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa. Oikeus liiton nimen kirjoittamiseen yksin on myös henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama oikeus.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Liiton sääntöjen muuttamisehdotus tulee hyväksytyksi, jos sitä on kannattanut liiton kokouksessa vähintään 3/4 kaikista annetuista äänistä. Päätöstä sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta ei tule tehdä, ellei siitä ole kokouskutsussa nimenomaan mainintaa.

13 § LIITON PURKAUTUMINEN
Liiton purkautuessa on sen varat, sen jälkeen kun kaikki velat on maksettu käytettävä liiton tarkoituksen edistämiseen siten kuin purkautumisesta päättänyt liiton kokous tarkemmin määrää.

14 §
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.